Statut

 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU KOLARSKIEGO

uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów

w dniu 7 października 2012 r.

 

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

 • 1.

Polski Związek Kolarski (w skrócie PZKol), zwany dalej „Związkiem”, jest polskim związkiem sportowym w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr.127, poz. 857, z późn. zm.).

 

 • 2.
 1. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizowania celów statutowych Związek może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą władz Związku jest miasto Pruszków.
 3. Związek posiada osobowość prawną.

 

 • 3.
 1. Związek samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne określające jego działalność.
 2. Związek jest jedynym reprezentantem polskiego kolarstwa w kraju i za granicą.
 3. Związek działa w zakresie kolarstwa, w konkurencjach zarejestrowanych w Międzynarodowej Federacji Kolarskiej /UCI/.

 

 • 4.
 1. Związek działa zgodnie z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej w tym: ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.) oraz niniejszym statutem.
 2. Nadzór nad Związkiem sprawuje minister właściwy do spraw kultury fizycznej.
 3. Organem rejestrowym Związku jest Krajowy Rejestr Sądowy.

 

 • 5.

Związek jest członkiem Międzynarodowej Federacji Kolarskiej UCI oraz może być członkiem innych organizacji międzynarodowych o podobnym profilu działania.

 

 • 6.

Związek posiada odznaki organizacyjne oraz używa pieczęci, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

 • 7.

Związek opiera swą działalność na pracy społecznej członków i działaczy. Do prowadzenia swych spraw Związek może zatrudniać pracowników.

 

 

Rozdział 2

Cele i środki działania

 

 • 8.

Celem Związku jest:

 • organizacja i prowadzenie współzawodnictwa sportowego oraz popularyzacja i rozwój kolarstwa w Polsce;
 • reprezentowanie spraw kolarstwa polskiego w organizacjach krajowych i międzynarodowych;
 • koordynacja działalności członków zrzeszonych w Związku.

 

 

 • 9.

Związek realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 • opracowywanie kierunków i programów rozwoju kolarstwa w Polsce;
 • prowadzenie szkolenia i doszkalania zawodników, kadry trenersko – instruktorskiej, organizatorów oraz sędziów;
 • współpracę z Regionalnymi – Okręgowymi Związkami Kolarskimi oraz organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie tworzenia warunków do rozwoju kolarstwa w Polsce;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej, wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kolarstwa;
 • organizowanie i prowadzenie współzawodnictwa sportowego w Polsce;
 • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem i pozbawianiem licencji klubom sportowym, zawodnikom, trenerom, sędziom i organizatorom imprez oraz innym osobom biorącym udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek;
 • reprezentowanie kolarstwa polskiego w międzynarodowych organizacjach sportowych oraz organizowanie udziału w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym;
 • powoływanie i przygotowywanie kadry narodowej do uczestnictwa w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym;
 • określanie praw i obowiązków zawodników;
 • ustalanie zasad zmian barw klubowych przez zawodników;
 • określanie reguł sportowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych dotyczących współzawodnictwa sportowego w kolarstwie oraz innych przepisów obwiązujących w tym sporcie;
 • prowadzenie spraw w zakresie kolarstwa zawodowego;
 • określenie zasad postępowania dyscyplinarnego w regulaminie dyscyplinarnym oraz organów prowadzących to postępowanie;
 • prowadzenie postępowań dyscyplinarnych na zasadach ustalonych w regulaminie dyscyplinarnym;
 • prowadzenie Szkół Mistrzostwa Sportowego oraz ośrodków szkolenia w kolarstwie;
 • wspomaganie działalności uczniowskich klubów sportowych oraz programów rozwoju sportu wśród dzieci i młodzieży;
 • wspieranie działań zmierzających do upowszechniania kolarstwa wśród osób niepełnosprawnych;
 • wspieranie i ochrona interesów członków, zawodników, sędziów i kadry instruktorsko-trenerskiej Związku;
 • kontrola nad przestrzeganiem przez członków Związku, zawodników, trenerów, instruktorów i sędziów sportowych statutu oraz aktów wewnętrznych Związku, a także przepisów prawa dotyczących działalności statutowej Związku;
 • pozyskiwanie środków finansowych, m.in. przez prowadzenie działalności gospodarczej w granicach dopuszczonych przez prawo, na działalność statutową Związku;
 • propagowanie zasad „fair play” we współzawodnictwie sportowym;
 • podejmowanie innych działań, zmierzających do realizacji celów statutowych Związku.

 

 

Rozdział 3

Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki

 

 • 10.
 1. Członkami Związku mogą być Regionalne – Okręgowe Związki Kolarskie działające w formie stowarzyszenia lub związku stowarzyszeń, zrzeszające kolarskie kluby sportowe, kolarskie kluby sportowe oraz grupy kolarskie zarejestrowane w UCI działające jako osoby prawne, których statuty, umowy albo akty założycielski przewidują prowadzenie działalności w kolarstwie.
 2. Regionalne - Okręgowe Związki Kolarskie są związkami sportowymi, o których mowa w art. 6 ustawy o sporcie.
 3. Na terenie danego województwa może działać tylko jeden Regionalny – Okręgowy Związek Kolarski jako członek Związku.

 

 • 11.
 1. Członków przyjmuje Zarząd Związku w drodze uchwały na podstawie pisemnego zgłoszenia.
 2. Zarząd Związku prowadzi ewidencję członków.

 

 • 12.

Członkowie Związku mają prawo do:

 • brania udziału w Walnym Zgromadzeniu Delegatów za pośrednictwem swoich delegatów, wybieranych zgodnie z zasadami określonymi w § 20;
 • biernego i czynnego prawa wyborczego do pozostałych władz Związku za pośrednictwem swoich delegatów;
 • zgłaszanie postulatów i wniosków wobec władz Związku;
 • otrzymywania informacji dotyczących funkcjonowania Związku;
 • korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Związku.

 

 • 13.

Członkowie Związku są obowiązani do:

 • aktywnej działalności na rzecz rozwoju kolarstwa;
 • przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów, uchwał władz Związku oraz innych przepisów obowiązujących w kolarstwie, ustanowionych przez uprawnione organy;
 • opłacania składek członkowskich;
 • poddania się jurysdykcji uprawnionych władz i organów Związku w sprawach wynikających z działalności Związku;

 

 • 14.
  1. Utrata członkostwa następuje w przypadku:
 • wystąpienia ze Związku na własne żądanie, zgłoszone na piśmie do Zarządu Związku;
 • likwidacji lub rozwiązania członka Związku;
 • wykluczenia;
 • rozwiązania Związku.
 1. Wykluczenie członka ze Związku dokonuje się na podstawie uchwały Zarządu Związku i może nastąpić w przypadku:
  • nieuczestniczenia w pracach i działalności Związku przez okres 1 roku,
  • zwłoki z zapłatą składki członkowskiej przez co najmniej dwa pełne okresy płatności,
  • działalności rażąco sprzecznej ze statutem Związku;
  • działania na szkodę Związku.

 

 • 15.
 1. Członek Związku może zostać zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd Związku w przypadku naruszenia postanowień Statutu.
 2. Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych.

 

 • 16.

Od uchwały Zarządu Związku o odmowie przyjęcia w poczet członków, wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje stronie prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zgromadzenia Delegatów w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały.

 

Rozdział 4

Władze Związku

 

 • 17.

Władzami Związku są:

 • Walne Zgromadzenie Delegatów;
 • Zarząd Związku;
 • Komisja Rewizyjna.

 

 • 18.
  1. Kadencja wybieralnych władz Związku trwa cztery lata, a Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wyborcze Związku nie przerywa tej kadencji. Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zgromadzenia Delegatów.
  2. W przypadku wyboru nowego Zarządu Związku lub Komisji Rewizyjnej, a także w przypadku wyboru poszczególnych członków tych władz, ich kadencja trwa do najbliższego sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów.

 

Walne Zgromadzenie Delegatów

 

 • 19.
 1. Walne Zgromadzenie Delegatów jest najwyższą władzą Związku.
 2. Walne Zgromadzenia Delegatów dzielą się na:
 • sprawozdawczo-wyborcze;
 • sprawozdawcze;

 

 • 20.
 1. W sprawozdawczym i nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów biorą udział delegaci wybrani na ostatnie sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów oraz osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 2.
 2. W sprawozdawczo-wyborczym Walnym Zgromadzeniu Delegatów biorą udział:
 • z głosem stanowiącym:
 1. a) delegaci wybrani na walnych zebraniach Regionalnych – Okręgowych Związków Kolarskich według klucza wyborczego, o którym mowa w ust. 3,
 2. b) delegaci grup kolarskich zarejestrowanych w UCI, w liczbie ustalonej w ust. 4;
 • z głosem doradczym - członkowie ustępujących władz oraz zaproszeni goście.
 1. Mandaty delegatów na sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów dla Regionalnych – Okręgowych Związków Kolarskich przyznawane są według następującego klucza wyborczego wg stanu na koniec roku poprzedzającego wybory:
 • po dwa mandaty dla każdego Regionalnego – Okręgowego Związku Kolarskiego z tytułu członkostwa w Związku;
 • po jednym mandacie dla każdego Regionalnego – Okręgowego Związku Kolarskiego za:
 1. przynależność do Regionalnego – Okręgowego Związku Kolarskiego co najmniej 10 klubów, które mają sklasyfikowanych w challangu 1-go lub więcej zawodników,
 2. zorganizowanie co najmniej 3-ch wyścigów mistrzowskich lub punktowanych przez UCI lub zorganizowanie 15-tu wyścigów zgłoszonych do kalendarza Regionalnego – Okręgowego Związku Kolarskiego,
 3. za zdobycie minimum 200 punktów w systemie sportu dzieci i młodzieży,
 4. za sklasyfikowane w challangu minimum 15 zawodniczek, reprezentujących kluby posiadające siedzibę na terenie działania Regionalnego – Okręgowego Związku Kolarskiego.
 5. Grupie kolarskiej zarejestrowanej w UCI, będącej członkiem Związku, przysługuje jeden mandat delegata.
 6. Jeżeli grupa kolarska zarejestruje się w UCI w trakcie trwania kadencji oraz zostanie przyjęta w poczet członków Związku przysługuje jej jeden mandat delegata od początku roku, w którym została zarejestrowana w UCI.

 

 

 • 21.
 1. Delegaci wybierani są na czteroletnie kadencje. Kadencja delegatów rozpoczyna się z dniem zebrania się sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów i trwa do dnia zwołania nowego sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów.
 2. Mandat delegata wygasa z chwilą jego wyboru do Zarządu Związku lub Komisji Rewizyjnej, śmierci delegata, pisemnej rezygnacji z mandatu lub utraty mandatu przez podmiot, który reprezentował lub odwołania go z funkcji delegata przez ten podmiot, a także skazania delegata prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego.
 3. W razie wygaśnięcia mandatu delegata, mandat delegata otrzymuje osoba z tego samego Regionalnego – Okręgowego Związku Kolarskiego, która otrzymała kolejną największą liczbę głosów spośród osób, które nie uzyskały mandatu delegata na ostatnim walnym zebraniu Regionalnego – Okręgowego Związku Kolarskiego. W przypadku braku takiej osoby należy przeprowadzić wybory uzupełniające.
 4. W razie wygaśnięcia mandatu delegata grupy kolarskiej zarejestrowanej w UCI, mandat otrzymuje inna osoba wskazana przez tą grupę kolarską zarejestrowaną w UCI.
 5. O zmianie delegata podmiot, którego delegat był reprezentantem, powinien niezwłocznie poinformować Zarząd Związku.
 6. Kadencja nowego delegata, w przypadku wygaśnięcia mandatu dotychczasowego delegata, trwa do dnia zwołania nowego sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów.

 

 • 22.
 1. Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów odbywa się corocznie.
 2. Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów odbywa się raz na cztery lata.
 3. Sprawozdawcze i sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane są przez Zarząd Związku w drodze uchwały, który ustala również termin, miejsce i proponowany porządek obrad.
 4. O terminie, miejscu i porządku obrad sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów Zarząd Związku zawiadamia członków i pozostałe władze na co najmniej 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Delegatów.
 5. O terminie, miejscu i porządku obrad sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów Zarząd Związku zawiadamia delegatów i pozostałe władze na co najmniej 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Delegatów.
 6. Zawiadomienia, o którym w ust. 4 i 5, dokonuje się listownie oraz przez umieszczenie komunikatu na stronie internetowej Związku. Terminy zawiadomienia, o których mowa w ust. 4 i 5, uważa się za zachowane, jeżeli komunikat na stronie internetowej Związku został zamieszczony przed ich upływem.
 7. Zarząd Związku, w terminie co najmniej na dwa tygodnie przed datą Walnego Zgromadzenia Delegatów, dostarcza delegatom materiały dotyczące zwołanego Zgromadzenia. Do dostarczenia materiałów stosuje się odpowiednio ust. 6.

 

 • 23.
 1. Walne Zgromadzenie Delegatów jest ważne przy obecności 50% delegatów w I terminie i bez ograniczeń w II terminie, o ile termin ten został podany w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Delegatów.
 2. Walne Zgromadzenie Delegatów obraduje zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem obrad, którego projekt przedkłada Zarząd Związku.
 3. Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów podejmowane są zwykłą większością głosów, chyba że niniejszy statut stanowi inaczej.
 4. Każdemu delegatowi przysługuje jeden głos. Nie jest możliwe głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika.

 

 • 24.
  1. Do kompetencji sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów należy:
 • uchwalanie generalnych kierunków działalności i założeń programowych Związku;
 • rozpatrywanie sporządzonego przez Zarząd Związku rocznego sprawozdania z działalności Zarządu oraz sprawozdania finansowego ocenionego przez biegłego rewidenta;
 • uchwalanie regulaminu dyscyplinarnego;
 • zatwierdzanie porządku i regulaminu obrad;
 • rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez uprawnionych uczestników Zgromadzenia;
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Związku w tym w sprawach odmowy przyjęcia w poczet członków, wykluczenia i zawieszenia w prawach członkowskich Związku;
 • ustalanie wysokości składek członkowskich i zasad ich płacenia;
 • uchwalanie Statutu Związku i jego zmian;
 • ostateczna interpretacja postanowień Statutu;
 • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Związku;
 • rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarząd Związku i członków Związku;
 • podejmowanie uchwał w innych sprawach, w których statut nie określa właściwości pozostałych władz Związku.
 1. Do kompetencji sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów należą kompetencje wymienione w ust. 1 oraz:
 • rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności ustępującego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej;
 • udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Prezesowi oraz poszczególnym członkom Zarządu Związku;
 • wybór Prezesa, członków Zarządu Związku, Komisji Rewizyjnej i Komisji Dyscyplinarnej.
 1. W przypadku ustąpienia Zarządu Związku lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, a także zmniejszenia się liczby członków tych władz do liczby uniemożliwiającej kooptację, sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów może również zając się sprawami o których mowa w ust. 2, po przyjęciu stosownej uchwały.

 

 • 25.
 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów może odbyć się w każdym czasie i jest zwoływane przez Zarząd Związku:
 • z własnej inicjatywy w drodze uchwały;
 • na wniosek:
 1. Komisji Rewizyjnej,
 2. co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane jest w terminie do trzech miesięcy od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd lub chwili złożenia odpowiedniego wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.
 4. Do kompetencji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów należy rozpatrywanie spraw, dla których zostało zwołane.
 5. Do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów stosuje się odpowiednio przepisy § 22 ust. 5 – 7 .

 

 

Zarząd Związku

 

 • 26.
 1. Działalnością Związku kieruje Zarząd.
 2. Zarząd Związku składa się z 6 – 9 członków, w tym Prezesa Zarządu.
 3. Zarząd Związku powołuje ze swego grona 2 wiceprezesów i sekretarza.
 4. Kadencja Zarządu Związku trwa cztery lata.
 5. Funkcję Prezesa Zarządu Związku można pełnić nie dłużej niż przez 2 następujące po sobie kadencje.
 6. Członek Zarządu Związku nie może:
 • łączyć tej funkcji z funkcją w innych władzach Związku;
 • być osobą prowadzącą działalność gospodarczą związaną bezpośrednio z realizacją przez Związek jego zadań statutowych;
 • być osobą, która była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego;
 • być osobą, którą prawomocnie ukarano za naruszenie dyscypliny finansów publicznych karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
 1. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu w ciągu 14 dni od dnia wyboru.

 

 • 27.
 1. Zarząd Związku wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Delegatów w trybie określonym w § 18 ust. 1.
 2. Bierne prawo wyborcze do Zarządu Związku, w tym na stanowisko Prezesa Zarządu, przysługuje delegatom na Walne Zgromadzenie Delegatów, jak również osobom nie będącym delegatami na Walne Zgromadzenie Delegatów, posiadającym odpowiednią wiedzę i doświadczenie do zarządzania organizacją sportową.
 3. Kandydatów na Prezesa Zarządu mogą zgłaszać:
  • ustępujący Zarząd Związku – jednego kandydata;
  • członkowie Związku – po jednym kandydacie

- w terminie co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Delegatów.

 1. Prezes Zarządu wybierany jest w odrębnym głosowaniu w pierwszej kolejności.
 2. Walne Zgromadzenie Delegatów wybiera Prezesa Zarządu większością 50% ważnych głosów plus jeden głos (pierwsza tura).
 3. Jeżeli w trybie określonym w ust. 5 żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej ilości głosów, przeprowadzona będzie druga tura głosowania, w której wybrany na Prezesa zostaje kandydat legitymujący się największą liczbą otrzymanych głosów.
 4. Prawo zgłaszania kandydatów na pozostałych członków Zarządu przysługuje wybranemu Prezesowi i delegatom.
 5. Członkami Zarządu zostają kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów.
 6. Prezes i członkowie Zarządu, którzy nie uzyskali absolutorium, nie mogą kandydować do władz Związku w najbliższych wyborach.

 

 • 28.
  1. Członkostwo w Zarządzie Związku wygasa na skutek:
 • rezygnacji członka Zarządu zgłoszonego na piśmie;
 • nieusprawiedliwionej nieobecności członka Zarządu na trzech kolejnych zebraniach;
 • odwołania, w szczególności z powodu działalności niezgodnej ze statutem;
 • śmierci członka.
  1. Odwołania członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 3, dokonuje Walne Zgromadzenie Delegatów bezwzględną większością głosów (co najmniej 50% oddanych głosów + 1 głos) w obecności co najmniej połowy liczby delegatów.
  2. Prezesa Zarządu może odwołać Walne Zgromadzenie Delegatów większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby delegatów.

 

 • 29.
  1. W razie wygaśnięcia członkostwa w Zarządzie Związku Zarząd ma prawo dokooptować do swojego składu nowe osoby spośród tych, którzy w wyborach do Zarządu uzyskali kolejno najwyższą ilość głosów.
  2. Liczba dokooptowanych członków Zarządu Związku danej kadencji nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.
  3. W przypadku ustąpienia lub niemożności pełnienia funkcji przez Prezesa w okresie kadencji Zarządu nowego Prezesa wybiera Zarząd Związku z grona członków Zarządu, w terminie 30 dni od dnia zwolnienia stanowiska.
  4. Wyboru nowego Prezesa dokonuje się bezwzględną większością głosów (co najmniej 50% oddanych głosów + 1 głos) w obecności co najmniej 3/5 członków Zarządu.
  5. Jeżeli liczba pochodzących z wyboru członków Zarządu spadnie poniżej 2/3 jego składu lub nie można dokonać wyboru Prezesa w trybie określonym w ust. 3 i 4 lub dokooptować członka, wówczas Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających, które musi się odbyć w ciągu trzech miesięcy od zaistnienia tej okoliczności, z zastrzeżeniem ust. 6.
  6. Zarząd może odstąpić od zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających, jeżeli w terminie trzech miesięcy od zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 5, przewidziane jest przeprowadzenie sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów.

 

 • 30.

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

 • realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów;
 • reprezentowanie Związku na zewnątrz w sposób określony w Statucie oraz działanie w imieniu Związku;
 • powoływanie sądu polubownego oraz innych organów wewnętrznych i uchwalanie ich regulaminów;
 • uchwalanie planów pracy i planów finansowych oraz ich realizacja;
 • podejmowanie uchwał o przyjęciu w poczet członków Związku oraz uchwał o zawieszeniu w prawach członka i wykluczeniu ze Związku;
 • współpraca z organizacjami międzynarodowymi, w tym w szczególności z Międzynarodową Federacją Kolarską UCI i Europejską Federacją UEC;
 • zwoływanie Walnych Zgromadzenia Delegatów i proponowanie regulaminu obrad;
 • określanie praw i obowiązków zawodników;
 • organizowanie przygotowań kadry narodowej do udziału we współzawodnictwie międzynarodowym;
 • uchwalanie przepisów regulujących uprawianie kolarstwa w Polsce, w tym:
 1. przepisów rozgrywania wyścigów,
 2. zasad współzawodnictwa sportowego,
 3. zasad zmiany barw klubowych,
 4. warunków i trybu przyznawania i pozbawiania licencji klubom sportowym, zawodnikom, trenerom, sędziom i organizatorom imprez,
 5. związkowych przepisów antydopingowych;
 • współpraca z Regionalnymi – Okręgowymi Związkami Sportowymi;
 • prowadzenie spraw kolarstwa zawodowego;
 • ustalanie innych niż składki członkowskie opłat związanych z uprawianiem kolarstwa;
 • zatwierdzanie kalendarza imprez na poziomie krajowym;
 • interpretacja statutu oraz przepisów wewnętrznych;
 • wyznaczanie osób upoważnionych do podpisywania dokumentów finansowych Związku;
 • zarządzanie majątkiem i funduszami Związku;
 • prowadzenie szkół mistrzostwa sportowego;
 • podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania sponsorów i środków finansowych na działalność statutową Związku;
 • przygotowywanie corocznych sprawozdań z działalności Zarządu oraz przedkładanie ich Walnemu Zgromadzeniu Delegatów do rozpatrzenia;
 • przygotowywanie corocznych sprawozdań finansowych i ich zatwierdzanie zgodnie z przepisami o rachunkowości oraz przedkładanie tych sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu Delegatów do rozpatrzenia;
 • realizowanie funkcji dyscyplinarnych na zasadach określonych w regulaminie dyscyplinarnym;
 • opracowywanie planów i wytycznych szkolenia;
 • organizowanie szkolenia i doszkalania kadr trenersko – instruktorskich, sędziów i działaczy sportowych;
 • przygotowywanie projektów uchwał podejmowanych przez Walne Zgromadzenie Delegatów;
 • opracowanie regulaminu pracy Zarządu;
 • powoływanie i odwoływanie Sekretarza Generalnego Związku;
 • przyznawanie odznaczeń, dyplomów i wyróżnień, występowanie o przyznanie odznaczeń do innych instytucji i organów;
 • powoływanie stałych lub doraźnych komisji, jako organów doradczych Zarządu, ustalanie ich kompetencji i uchwalanie regulaminów działania;
 • podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz Komisji Rewizyjnej.

 

 • 31.
 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na miesiąc.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Zarządu.
 3. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym Przewodniczący Rady Trenerów i Przewodniczący Kolegium Sędziów.
 4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków. Przy równiej liczbie głosów decyduje głos Prezesa.
 5. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin pracy Zarządu.

 

 • 32.
 1. Pracami Zarządu Związku kieruje Prezes Zarządu.
 2. W razie nieobecności Prezesa zastępuje go wskazany wiceprezes.
 3. Prezes Zarządu reprezentuje Związek na zewnątrz , z zastrzeżeniem § 45 ust. 3.
 4. Do kompetencji Prezesa Zarządu należy ponadto:
 • zwoływanie zebrań Zarządu Związku;
 • składanie Zarządowi informacji o stanie Związku;
 • nadzorowanie wykonywania uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów i Zarządu.
 1. Prezes informuje Zarząd Związku o podjętych działaniach na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

 

 • 33.

W Związku może być zatrudniony Sekretarz Generalny. W przypadku zatrudnienia Sekretarza Generalnego Zarząd Związku określa zakres jego obowiązków.

 

Komisja Rewizyjna

 

 • 34.
  1. Organem kontroli wewnętrznej Związku jest Komisja Rewizyjna.
  2. Komisja Rewizyjna Związku składa się z 3-5 członków i jest wybierana w trybie określonym w § 18 ust. 1 przez Walne Zgromadzenie Delegatów na czteroletnią kadencję.
  3. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:
 • będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
 • skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
  1. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
  2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu pracy Komisji.
  3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
  4. Do Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio przepisy § 28 ust. 1 i 2 oraz § 29 ust. 1, 2, 5 i 6.

 

 • 35.
 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności Związku, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności działań.
 2. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Delegatów sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium.
 3. Protokoły z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przekazuje Zarządowi Związku.
 4. Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpienia do Zarządu Związku z wnioskami z kontroli i może żądać wyjaśnień oraz usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
 5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów Związku z głosem doradczym.

 

Komisje wewnętrzne i komórki administracyjne Związku

 

 • 36.
 1. W celu realizacji zadań statutowych w ramach organizacyjnych Związku działają powołane przez Zarząd Komisje:
 • Kolegium Sędziów;
 • Rada Trenerów;
 • Rada Zawodnicza;
 • inne komisje lub zespoły działające na stałe lub okresowo, powoływane przez Zarząd w miarę potrzeb.
 1. Kolegium Sędziów i Rada Trenerów wybiera swe kierownictwo na ogólnokrajowych zebraniach środowiskowych.

 

 • 37.

Kolegium Sędziów, Rada Trenerów oraz inne komisje działają w oparciu o regulaminy, zatwierdzone przez Zarząd Związku.

 

 • 38.

Zarząd Związku może powołać stały sąd polubowny w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, określając w formie regulaminu w szczególności zakres jego działania, kompetencje przewodniczącego i zespołów orzekających, tryb postępowania, formy zapisu na sąd polubowny oraz środki zapewniające wykonanie orzeczeń tego sądu.

 

 • 39.
  1. Obsługę administracyjną Związku prowadzi Biuro Związku.
  2. W przypadku zatrudnienia w Związku Sekretarza Generalnego kieruje on pracami Biura Związku.

 

Rozdział 5

Nagrody i wyróżnienia

 

 • 40.

Związek ma prawo nagradzania i wyróżniania zawodników, trenerów, sędziów i zasłużonych działaczy.

 

 • 41.
 1. Związek może występować o nadanie działaczom, trenerom, sędziom i zawodnikom odznaczeń państwowych i resortowych.
 2. Związek może ustanawiać własne odznaczenia zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

 

 • 42.

Rodzaje nagród i wyróżnień oraz warunki i zasady ich przyznawania określa Regulamin zatwierdzony przez Zarząd Związku.

 

 

Rozdział 6

Odpowiedzialność dyscyplinarna

 

 • 43.
 1. Członkowie Związku, kolarskie kluby sportowe, zawodnicy, sędziowie, instruktorzy, trenerzy, działacze, organizatorzy imprez oraz inne osoby biorące udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie przepisów Statutu, regulaminów i innych przepisów obowiązujących w kolarstwie.
 2. Odpowiedzialność dyscyplinarna realizowana jest na zasadach i w trybie określonym w Regulaminie dyscyplinarnym, uchwalonym przez Walne Zgromadzenie Delegatów, z uwzględnieniem zasad przewidzianych w niniejszym Statucie.
 3. Postępowanie dyscyplinarne jest co najmniej dwuinstancyjne.
 4. Organami właściwymi do orzekania w sprawach dyscyplinarnych są:
  • Komisja Dyscyplinarna, która orzeka jako organ pierwszej instancji, za wyjątkiem spraw o wykluczenie członka ze Związku lub zawieszenie w prawach członkowskich;
  • Zarząd, który orzeka jako:
 1. organ pierwszej instancji w sprawach o wykluczenie członka ze Związku lub zawieszenie w prawach członkowskich,
 2. organ odwoławczy od orzeczeń Komisji Dyscyplinarnej.
 • Walne Zgromadzenie Delegatów, które orzeka jako organ odwoławczy od orzeczeń Zarządu w sprawach o wykluczenie członka ze Związku lub zawieszenie w prawach członka.
 1. Komisja Dyscyplinarna powoływana jest przez Walne Zgromadzenie Delegatów.
 2. Regulamin dyscyplinarny określa w szczególności szczegółowe zasady powoływania i funkcjonowania Komisji Dyscyplinarnej, kompetencje organów właściwych do orzekania w sprawach dyscyplinarnych, tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje przewinień dyscyplinarnych i rodzaje wymierzanych kar.
 3. Orzeczenia organów właściwych do orzekania w sprawach dyscyplinarnych mogą być zaskarżane do Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim, jeżeli przewidują to przepisy regulaminu dyscyplinarnego.

 

Rozdział 7

Majątek i fundusze Związku

 

 • 44.
  1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Związku.
  2. Na fundusze Związku składają się:
 • wpływy z zawodów organizowanych przez Związek;
 • dotacje;
 • składki członkowskie, opłaty licencyjne i koncesyjne;
 • darowizny;
 • zapisy i spadki;
 • dochody z majątku;
 • środki otrzymane od sponsorów;
 • dochodów z działalności gospodarczej oraz innej działalności statutowej;
 • inne wpływy uzyskane z działalności Związku.

 

 • 45.
  1. Majątkiem i funduszami Związku gospodaruje Zarząd.
  2. Związek prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  3. Dla ważności oświadczeń woli, pism lub dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Związku wymagane jest łączne współdziałanie dwóch osób: Prezesa Zarządu i jednego z wiceprezesów lub innego członka Zarządu, albo Prezesa Zarządu i Sekretarza Generalnego, albo dwóch wiceprezesów.
  4. Następujące czynności zarządu majątkiem wymagają:
 • zgody Walnego Zgromadzenia Delegatów – nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,
 • uchwały Zarządu Związku:
  1. nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,
  2. zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,
  3. przyjęcie lub odrzucenie spadku,
  4. rozporządzenie składnikiem majątku Związku o wartości wyższej niż 2 000 000 zł lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę wartość,
  5. inne czynności zmierzające do uszczuplenia majątku trwałego Związku.

 

 • 46.
  1. Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Związek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Związku w stosunku do:
 • członków Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej;
 • małżonków członków Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej oraz ich krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych lub powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia;
 • osób związanych z członkami Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
  1. W przypadku konieczności zawarcia umowy o pracę z członkiem Zarządu osobą reprezentującą Związek w umowie o zatrudnienie jest przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku.

 

 • 47.
  1. Związek może prowadzić działalność gospodarczą, według zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Związku służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
  2. O podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej decyduje Walne Zgromadzenie Delegatów. Szczegółowe określenie rodzaju i formy prowadzonej przez Związek działalności gospodarczej należy do Zarządu Związku.
  3. Związek może powołać spółkę kapitałową prawa handlowego do zarządzania sprawami Związku dotyczącymi gospodarczego wykorzystania dóbr materialnych i niematerialnych przysługujących Związkowi, na zasadach określonych w umowie zawartej między Związkiem a spółką. Zgodę na powołanie spółki wyraża Walne Zgromadzenie Delegatów.
  4. W przypadku powołania spółki kapitałowej do kompetencji Zarządu Związku należy powołanie zarządu i rady nadzorczej (komisji rewizyjnej) spółki.

 

Rozdział 8

Zmiana Statutu i rozwiązanie się Związku

 

 • 48.

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Związku podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów kwalifikowaną większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy delegatów.

 

 • 49.

Uchwała o rozwiązaniu się Związku określa sposób likwidacji i cel, na jaki przeznaczony zostanie majątek Związku.

 

Rozdział 9

Postanowienia końcowe

 

 • 50.

Prawo interpretacji niniejszego Statutu przysługuje Walnemu Zgromadzeniu Delegatów, a pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami Delegatów, Zarządowi Związku. Ostateczna interpretacja Statutu należy do Walnego Zgromadzenia Delegatów.